Mua ?i?n tho?i c? giá r? d??i 1 tri?u ?áng mua nh?t

Mua ?i?n tho?i c? giá r? d??i 1 tri?u là m?t nhu c?u khá l?n hi?n nay. Các ?i?n tho?i c? giá r? ???c nhi?u dùng tìm mua vì ch?t l??ng c?a chúng v?n còn khá t?t n?u ng??i mua bi?t l?a ch?n ?i?n tho?i và n?i bán uy tín, ch?t l??ng.

B?n mu?n mua m?t chi?c ?i?n tho?i d? d??i 1 tri?u ??ng có th? ?áp ?ng ??y ?? các ch?c n?ng nghe g?i, liên l?c và chia s? thông tin? Thì bài vi?t này là ?i?m danh nh?ng m?u ?i?n tho?i di ??ng giá r? d??i 1 tri?u và ??c ?i?m, hi?u n?ng c?a thi?t b?.

Có r?t nhi?u khách hàng không dám s? h?u nh?ng chi?c ?i?n tho?i d??i 1 tri?u ??ng, ??c bi?t là nh?ng chi?c ?i?n tho?i c?. Vì “?n ngon m?c ??p” nên quan ni?m “ti?n nào c?a n?y” v?n t?n t?i.

Tuy nhiên, trong th? tr??ng 1 tri?u ??ng n?m nay, b?n có th? ch?n cho mình m?t m?u ?i?n tho?i có th? ?áp ?ng nhu c?u nghe g?i t?t, th?m chí truy c?p Internet. Còn ch? gì n?a, ??ng b? l? 5 g?i ý ?i?n tho?i c? giá r? d??i 1 tri?u sau ?ây.

1. ?i?n tho?i xách tay giá r? d??i 1 tri?u là gì?

Không ch? ?áp ?ng nhu c?u nghe g?i, k?t n?i và chia s? thông tin, các m?u ?i?n tho?i giá d??i 1 tri?u ??ng ngày càng ???c nâng c?p ?? mang ??n nhi?u tính n?ng h?n. Ph?n l?n ?i?n tho?i ? phân khúc th? tr??ng này là ?i?n tho?i phím b?m truy?n th?ng, tuy nhiên v?n có m?t vài ??i di?n c?a ?i?n tho?i c?m ?ng góp m?t, mang ??n s? l?a ch?n ?a d?ng cho ng??i dùng.

Di ??ng giá r? d??i 1 tri?u hi?n nay ngoài các ch?c n?ng thông th??ng còn có th? ?áp ?ng các nhu c?u khác nh? l??t web, gi?i trí, giao l?u, th?m chí là ch?i game ?? th? giãn.

Nh? nh?ng c?i ti?n này, dòng ?i?n tho?i này có th? làm hài lòng nhi?u ??i t??ng khách hàng nh? sinh viên, ng??i già, nhân viên v?n phòng hay ng??i dùng ?ang tìm ki?m m?t chi?c ?i?n tho?i d? phòng ?a d?ng ch?c n?ng.

Ngoài ra, b?n c?ng có th? mua ?i?n tho?i c? giá r? d??i 1 tri?u, ch?t l??ng c?ng khác nhau nh?ng nhìn chung uy tín c?a trung tâm ?i?n tho?i c? v?n t?t, có th? yên tâm v? ch?t l??ng.

2. Có nên mua ?i?n tho?i di ??ng giá r? d??i 1 tri?u ??ng?

Dân gian có câu “ti?n nào c?a n?y” nên nhi?u ng??i tiêu dùng e ng?i khi s? h?u m?t chi?c ?i?n tho?i d??i 1 tri?u ??ng. Tuy nhiên, theo ?ánh giá c?a nh?ng ng??i dùng ?ã tr?i nghi?m thì ?? b?n c?a ?i?n tho?i di ??ng giá r? d??i 1 tri?u ??ng v?n r?t t?t, không d? b? hao mòn trong quá trình s? d?ng.

N?u b?n là ng??i thích nh?ng tính n?ng hi?n ??i thì v?n có m?t s? smartphone giá r? d??i 1 tri?u ???c ra m?t v?i màn hình c?m ?ng và vi x? lý thông minh có th? giúp ích cho b?n r?t nhi?u.

Ngày nay, ch?t l??ng c?a ?i?n tho?i giá r? t?t h?n nhi?u so v?i tr??c ?ây. Ch? v?i m?c chi phí ch?a ??n 1 tri?u ??ng, b?n ?ã có th? s? h?u m?t chi?c ?i?n tho?i th?c s? t?t, ?? ?áp ?ng nhu c?u s? d?ng hàng ngày.

3. 6 tiêu chí ch?n mua ?i?n tho?i di ??ng giá r? d??i 1 tri?u ??ng

M?i khách hàng s? có nh?ng tiêu chí l?a ch?n ?i?n tho?i khác nhau, nh?ng ??i v?i s?n ph?m công ngh? giá r? này, nhìn chung, ng??i dùng th??ng có xu h??ng quan tâm ??n nh?ng ?i?u sau:
3.1 Th??ng hi?u
3.2 Th?i h?n b?o hành
3.3 Phong cách thi?t k?
3.4 H? ?i?u hành ?i?n tho?i di ??ng
3.5 Kích th??c màn hình
3.6 Dung l??ng pin

4. Th??ng hi?u ?i?n tho?i giá r? d??i 1 tri?u t?t nh?t

Hi?n nay, trong l?nh v?c ?i?n tho?i di ??ng giá r? d??i 1 tri?u ??ng có r?t nhi?u th??ng hi?u n?i ti?ng. Tuy nhiên, khi nói ??n ?i?n tho?i giá r? ho?c ?i?n tho?i nút b?m, th??ng hi?u Nokia ?ã gi? v? trí hàng ??u trong nhi?u n?m v?i nh?ng chi?c ?i?n tho?i c?c k? b?n.

Bên d??i là so sánh các ?i?n tho?i c? giá r? d??i 1 tri?u trên các sàn TM?T.

[affegg id=5]

T?t Nh?t
Logo