Mua máy ?o n?ng ?? c?n lo?i nào t?t? Giá máy th?i n?ng ?? c?n bán ch?y nh?t

Máy th?i ?o n?ng ?? c?n là gì?

Là d?ng c? ?? xác ??nh n?ng ?? c?n trong h?i th?, nh?m xác ??nh ??i t??ng ???c ki?m tra ?ã có s? d?ng qua r??u, bia hay không? Máy còn có ???c g?i là thi?t b? ?o n?ng ?? c?n hay d?ng c? ?o n?ng ?? c?n h?i th?.

Nguyên lý ho?t ??ng c?a máy ?o n?ng ?? c?n

Nguyên lý ho?t ??ng c?a máy ?o n?ng ?? c?n trong h?i th? th?t ra khá ??n gi?n, nó d?a trên m?t ph?n ?ng hóa h?c. Nh? chúng ta ?ã bi?t, thành ph?n chính c?a r??u hay các lo?i n??c u?ng có c?n là etylic – m?t ch?t có ??c tính r?t d? b? oxi hóa. Bên trong các lo?i máy ?o n?ng ?? c?n th??ng có ch?a Crom (VI) Oxit (CrO3) – m?t ch?t oxi hóa r?t m?nh ? d?ng tinh th? màu vàng cam. Khi th?i h?i vào d?ng c? này, n?u trong h?i th? có ch?a h?i r??u thì chúng s? ph?n ?ng v?i CrO3 và bi?n thành Cr2O3màu xanh ?en.

K?t qu? ki?m tra n?ng ?? c?n d?a trên s? bi?n ??i màu s?c, d?ng c? phân tích s? thông báo cho ng??i dùng bi?t m?c ?? c?n trong h?i th?. Thông s? này ???c hi?n th? ngay trên màn hình c?a thi?t b?. Trong tr??ng h?p h?i th? không có n?ng ?? c?n, máy s? hi?n th? k?t qu? “không có c?n”.

M?c ph?t t? n?m 2020 ??i v?i ng??i s? d?ng r??u, bia khi tham gia giao thông

B?t ??u t? 01/01/2020, m?c ph?t x? lý vi ph?m giao thông cho ng??i u?ng r??u bia khi tham gia giao thông ???c t?ng lên cao ?áng k?.

  • M?c ph?t cao nh?t ??i v?i xe máy 8 tri?u và gi? gi?y phép lái xe 24 tháng.
  • M?c ph?t cao nh?t ??i v?i ô tô, xe h?i là 40 tri?u và gi?a gi?y phép lái xe 24 tháng.

?? b?o ??m an toàn c?a b?n và ng??i khác, hãy nh? không tham gia giao thông khi ?ã u?ng r??u bia nhé.

Giá máy ?o n?ng ?? c?n kho?ng bao nhiêu?

Hi?n nay, giá trung bình c?a m?t máy ?o n?ng ?? c?n dao ??ng t? vài tr?m nhìn ??n trên 1 tri?u ??ng. B?n có th? tham kh?o giá c?a các top máy ?o n?ng ?? c?n bán ch?y ? list bên d??i.

Top 3 máy ?o n?ng ?? c?n bán ch?y nh?t Shopee

Top 03 máy ?o n?ng ?? c?n trên Shopee – Tháng 01/2020

? Xem toàn b? top list Máy ?o n?ng ?? c?n bán ch?y nh?t Shopee

? Xem toàn b? top list Máy ?o n?ng ?? c?n bán ch?y nh?t TIKI

 

T?t Nh?t
Logo