Top 10 cách nh?n bi?n rau c? có hoá ch?t, thu?c tr? sâu

1. Giá ??

 

2. Rau mu?ng

 

3. Rau c?i

cai-ngong

Bó c?i xanh, non ??p m?t, ko d?u v?t sâu b?, thân tròn m?p, b? ngang ph?n g?c th?y có n??c t? thân ti?t ra thì rau c?i ?ã b? dùng ??m quá nhi?u, không ??m b?o th?i gian cách ly, n?u ?? quá 12 gi? thì d? b? úng nâu ?en, không nên mua.

4. M??p ??ng

muop-dang

Ch?n nh?ng qu? m??p ??ng nh? dài, trên thân ch?a nhi?u gân li ti s? an toàn h?n. Còn nh?ng qu? l?m d?ng hóa ch?t th??ng khá to thân xanh ??m, qu? bóng m??t, phình nh?ng s? gân bóng loáng. Khi cân tr?ng l??ng s? nh? h?n do l?m d?ng ch?t kích thích t?ng tr??ng, ít ho?c không còn v? ??ng ??c tr?ng trong mi?ng khi ?n.

5. ??u

dau-cove-tuoi-ngon-24h

C?n th?n v?i các qu? ??u bóng m?p, ít lông t?, dài và các ??t ??u nhau, không có d?u v?t sâu b?nh có th? do ng??i tr?ng ??u ?ã bón nhi?u ??m ho?c phun quá nhi?u phân bón lá hay phun thu?c tr? sâu và thu ho?ch tr??c th?i h?n cách ly.

6. Rau c?n

t?i xu?ng

L?u ý khi ch?n rau c?n có thân to, tr?ng ng?n nh?ng nhanh héo, thân teo tóp nh?n nheo ch? sau 1 ngày, rau khi ch? bi?n xào n?u s? bi?n thành màu ?en (thay vì xanh nh? bình th??ng). ?ây là rau ch?a nhi?u ch?t b?o v?, phân bón lá và thu?c tr? sâu.

Xem thêm 

T?t Nh?t
Logo