Top 10 c?n h? chung c? giá d??i 1 t? t?t nh?t t?i TP.HCM

 

TDH – Ph??c Long

1

TDH – Ph??c Long là m?t trong nh?ng d? án ??u tiên v? c?n h? di?n tích v?a và nh? mang tên S- Home c?a Thuduc House m? bán trong n?m 2015. D? án ?ã thi công ??n t?ng 12 và d? ki?n hoàn thi?n vào cu?i quý I/2016.

Các c?n h? ???c chào bán có di?n tích v?a và nh?, t? 45,6 – 83.6m2, m?c giá trung bình c?n h? trên d??i 1 t? ??ng (?ã bao g?m VAT). Th?i gian thanh toán t? 6 tháng t?i 12 tháng.

phuoclong3

M?u 45,6m2 – Phòng ng?

A1-KHACH
M?u 45,6m2 – Phòng khách

A1-BEP

M?u 45,6m2 – Phòng ?n

V? trí: Qu?n 9

Giá: 16.65tr/m2

Di?n tích: 45.6-83.6 m2

Tham kh?o: http://canhotdhphuoclong.com/

 

Western Dragon

3

Thu?c ?ô th? m?i b?c nh?t khu Tây, Western Dragon s? h?u phong cách tr?, k?t h?p hài hoà gi?a ki?n trúc hi?n ??i và phong cách quý phái, t?o nên m?t dáng v? sang tr?ng và l?ch lãm trong t?ng ???ng nét thi?t k?.
Western Dragon còn mang không gian m? ??n nhà b?n, n?i b?n có th? chiêm ng??ng b?c tranh muôn màu, lung linh, r?c r? c?a thành ph? v? ?êm.

phong-bep-can-ho-western-dragon-quan-binh-tan
Phòng b?p 

phong-khach-can-ho-western-dragon-binh-tan-b9Phòng khách

phong-ngu-can-ho-western-dragon

Phòng ng?

V? trí: Bình Tân

Giá: 20.5-22tr/m2

Di?n tích: 45-131m2

Tham kh?o: http://canhowesterndragon.com.vn/

 

Dream Home Residence

V?i quy mô 2 block cao 16 t?ng t?ng c?ng 450 c?n, Dream Home Residence ???c các ki?n trúc s? thi?t k? theo “Style Singapore” ?ang là xu th? thi?t k? hi?n này.  Các c?n h? theo thi?t k? c?a Singapore ??u ??c bi?t chú tr?ng ??n không gian s?ng. Các ti?n ích trong c?n h? Dream Home Residence ??u ???c ??t ? v? trí r?t h?p lí , ti?n s? d?ng , phòng khách có view ??p ra không gian bên ngoài , phòng ng? thì r?t ?m cúng.

C?n h? Dream Home Residence s? ???c bán ra v?i giá t? 777 tri?u cho c?n 2 phòng ng?. V?i m?c giá này, khi bàn giao b?n s? nh?n c?n h? có ?i kèm b? n?i th?t v?i các trang thi?t b? nh?: th? t?, video call, t? b?p trên d??i, các thi?t b? v? sinh c?a các nhãn hi?u khá n?i ti?ng …

noi-that-dream-home-residence

N?i th?t c?n h?

V? trí: Gò V?p

Giá: 15-16tr/m2

Di?n tích: 50-78 m2

Tham kh?o: http://canhodreamhome-residence.com/

 

Dream Home Palace

5

Khu c?n h? bi?t l?p hàng ??u qu?n 8 – Dream Home Palace có t?ng di?n tích h?n 13.000m2, v?i khu c?n h? và nhi?u ti?n ích khác bi?t, ??c ?áo, ???c xây d?ng theo mô hình bi?t l?p, khép kín v?i l?i thi?t k? theo phong cách c? ?i?n, Hoàng Gia nên r?t sang tr?ng, an ninh, t?o nên m?t c?ng ??ng c? dân ??ng c?p, mang nét v?n hóa riêng bi?t.

Dream Home Palace s? là dòng s?n ph?m c?n h? t?m trung nh?ng v?n ??m b?o ??y ?? m?i tiêu chu?n c?a m?t c?n h? cao c?p mà Công ty Nhà M? mu?n mang ??n cho khách hàng

nha-mau-can-ho-dream-home-palace-h1

nha-mau-can-ho-dream-home-palace-h2

N?i th?t c?n h?

V? trí: Qu?n 8

Tham kh?o: http://dreamhomepalace.vn/

 

Phú An Center

Print

N?m ngay trung tâm hành chính qu?n 12, Phú An Center thu?c khu ?ô th? 30 ha v?i h? t?ng m?i nh?t và hi?n ??i nh?t khu v?c.
???c quy ho?ch ngay t? ??u, Phú An Center là ?i?m nh?n ??p nh?t t?i con ???ng chính. Mái ngói ?? ph?i h?p s? ch?nh chu c?a m?t khu nhà ? hi?n ??i v?i dòng sông Vàm Thu?t u?n khúc nên th?. N?i ?ây l?i có m?t ?? xây d?ng th?p nh?t, là n?i ?áng s?ng nh?t mà Quý khách không th? b? qua.

noi-that-phu-an-center1

Phòng  kháchcan-ho-phu-an-center-noi-thatPhòng b?p

V? trí: Qu?n 12
Giá: 11.6 tr/m2
Di?n tích: 45-90 m2
Tham kh?o: http://phuancenter.com/

 

Linh Tây Tower

can-ho-linh-tay-tower-thu-duc

Linh Tây Tower là d? án quy mô l?n và ???c ??u t? bài b?n và cao c?p nh?t khu v?c qu?n Th? ??c v?i qu? ??t h?n 8000 m2 v?i m?t ?? xây d?ng 46%, còn l?i là công viên cây xanh, trung tâm th??ng m?i,…và thi?t k? 1 kh?i c?n h? : 18 t?ng trong ?ó có 1 t?ng h?m, 3 t?ng th??ng m?i, 15 t?ng c?n h?.

can-ho-mau-linh-tay-tower-(9)

Phòng b?p

linhtay

Phòng khách

V? trí: Qu?n Th? ??c
Giá: 14.5 – 16 tr/m2
Di?n tích: 49-90 m2
Tham kh?o: http://linhtaytower.net/

 

HOF-HQC H? H?c Lãm

khoi-cong-nha-o-xa-hoi-hof-hqc-ho-hoc-lam-1

N?m ? trung tâm Qu?n Bình Tân – Khu ?ô th? m?i phía Tây Nam TP.HCM, kh?i nhà chung c? d? án nhà ? xã h?i HOF-HQC H? H?c Lãm là m?t khu ?a ch?c n?ng g?m nhà ? k?t h?p v?i trung tâm th??ng m?i – d?ch v?, khu th? d?c th? thao, công viên, nhà tr?… mang ??n c? h?i an c? lý t??ng cho ng??i dân g?p khó kh?n v? nhà ?.
V?i giao thông thu?n ti?n, ti?n ích v??t tr?i và giá thành h?p lý, HOF-HQC H? H?c Lãm s? mang ??n m?t không gian s?ng hi?n ??i, v?n minh cho c? dân và góp ph?n hoàn ch?nh quy ho?ch phát tri?n ?ô th? trong khu v?c.
Theo d? ki?n, HOF-HQC H? H?c Lãm s? ???c hoàn thành vào Quý 2/2017.

mau-can-ho-h-i-k-nha-o-xa-hoi-hof-hqc-ho-hoc-lam-binh-tan-tphcm

Catalogue HQC HHL 4

V? trí: Qu?n Th? ??c
Giá: 14tr/m2
Di?n tích: 46-69 m2
Tham kh?o: http://hqchohoclam.com.vn/

I Home

banchungcu_saigon_2.20150204091845008

I-Home là m?t th??ng hi?u nhà ? ??c ?áo và m?i l? v?i các c?n h? thông minh, ?a công n?ng, ?a bi?n hình, có trí tu? nhân t?o và ???c k?t n?i toàn c?u. V?i s? tích h?p c?a 4 y?u t? thông minh: Thi?t k? thông minh, Giao ti?p thông minh, Ti?n ích thông minh và ??u t? thông minh, I-Home l?n ??u tiên xu?t hi?n ?ã t?o nên s? khác bi?t và gây c?n s?t trên th? tr??ng b?t ??ng s?n TP.HCM.
Vào cu?i tháng 03/2016, I-Home s? hoàn thành 6 c?n h? m?u t?i t?ng 9 ? 3 block. Quý c? dân có th? vào tham quan và l?a ch?n cho c?n h? c?a mình gói n?i th?t ??c ?áo và phù h?p v?i cá tính nh?t. Sau khi hoàn thành 6 c?n h? m?u, I-Home s? t? ch?c h?i th?o v? n?i th?t ?a công n?ng, ?a bi?n hình. C? dân s? có thêm c? h?i ?? ti?p c?n v?i phong cách n?i th?t thông minh ch? có t?i I-Home.

banchungcu_saigon_3.20151230083825-b0f2

phong-khach-can-ho-i-home

V? trí: Qu?n Gò V?p
Giá: 14.3tr/m2
Di?n tích: 45.1-75 m2
Tham kh?o: http://i-home.vn/

T?t Nh?t
Logo