Top 10 m?u xe h?i d??i 500 tri?u t?t nh?t

 

Chevrolet Spark Van

1

?ây là dòng xe t?i nh? 2 ch?, 5 c?a, phía sau là khoang v?i thi?t k? r?ng rãi có th? tr? nhi?u hàng hóa. Và b? ngoài v?n mang m?t dáng v? tr? trung , th? thao nh? các dòng Spark nói chung.

N?i th?t Chevrolet Spark Van hài hòa, g?n và ??n gi?n. Xe ???c trang b? nh?ng ti?n nghi ??y ?? nh?: chìa khoá ?i?u khi?n ?i?n, ?i?u hoà 2 chi?u , h? th?ng ch?nh m?t g??ng bên ph?, lên xu?ng kính trên, 2 loa chính hãng cùng h? th?ng âm thanh Radio và CD/ MP3/AUX….

Chevrolet Spark Lite ???c trang b? ??ng c? b?n b? giúp ti?t ki?m t?i ?a nhiên li?u, ??ng th?i có chi phí v?n hành và b?o d??ng th?p.

?? ??m b?o an toàn khi x?y ra va ch?m, thành xe  ???c làm b?ng thép ch?u l?c cao, xe còn ???c trang b? dây ?ai an toàn và túi khí nh?m b?o v? t?i ?u cho ng??i ?i?u khi?n ph??ng ti?n.

Ngoài ra, h? th?ng ch?ng tr?m giúp b?n luôn yên tâm khi r?i kh?i xe.

Giá kho?ng t? 253 tri?u ??ng

 

GM Gentra SX

4iuyqlmgentra

 

GM Gentra SX là m?u sedan ‘b?t bu?c ph?i có’ trong danh sách ch?n mua xe ô tô giá r? d??i 400 tri?u ??ng phân ph?i chính hãng t?i Vi?t Nam. Xe dùng ??ng c? 1.5L, ?i cùng h?p s? sàn 5 c?p. Xe Gentra do liên doanh Vidamco – GM Hàn Qu?c s?n xu?t và phân ph?i.

Giá kho?ng 399 tri?u ??ng/chi?c.

 

Kia Morning SXAT

3

Kia Morning SXAT thi?t k? hi?n ??i v?i h? th?ng tay lái tr? l?c ?i?n, vô l?ng g?t gù, h? th?ng âm thanh v?i ??u ??c CD, MP3, tích h?p ? c?m Ipod, USB, Aux gi?i trí nghe nh?c.

Xe ???c trang b? khóa ?i?u khi?n t? xa tích h?p h? th?ng ch?ng tr?m, khóa an toàn tr? em cho c?a s? và c?a xe, kính c?a s? ch?nh ?i?n, h? th?ng ?i?u hòa t? ??ng cùng h? th?ng s??i kính tr??c và sau,…

N?i th?t v?i gh? da ?en ki?u th? thao có vi?n vàng cùng màu v?i v? xe,  kính c?a s? ch?nh ?i?n, h? th?ng ?i?u hòa t? ??ng cùng h? th?ng s??i kính tr??c và sau.

Giá kho?ng 369 tri?u ??ng.

 

Huydai Grand i10

4

Grand i10 sedan ???c trang b? ??ng c? Kappa 1.2 lít cho công su?t c?c ??i 87 mã l?c t?i 6.000 vòng/phút, mô-men xo?n 120 Nm t?i 4.000 vòng/phút.

??ng c? Kappa th? h? m?i mang ??n kh? n?ng v?n hành êm ái và ti?t ki?m nhiên li?u v??t tr?i so v?i các ??i th? cùng phân khúc. Xe ???c trang b? h?p s? sàn 5 c?p v?i nh?ng c?i ti?n nh?m t?ng ?? m??t mà, êm ái c?ng nh? ?? b?n.  

H? th?ng an toàn v?i phanh tr??c sau d?ng tang tr?ng; dây ?ai an toàn cho hành khách.

Vô l?ng tr? l?c ?i?n mang l?i s? nh? nhàng, linh ho?t khi di chuy?n trong ph?.

N?i th?t trang b? gh? n?, gh? bên tài ch?nh ???c ?? cao, ?èn trong xe, g?t tàn, 4 loa ch?. ??ng h? hi?n th? thông s? hành trình, khóa c?a trung tâm, chìa c?, ?i?u hòa c?.

Giá kho?ng 371 tri?u ??ng tùy t?ng phiên b?n.

 

Mitsubishi Mirage

5

Mitsubishi Mirage ???c bi?t ??n qua hình ?nh m?t chi?c hatchback nh? g?n, ti?n d?ng và linh ho?t, phù h?p v?i nh?ng b?n tr? n?ng ??ng, gia ?ình nh?.

Xe s? d?ng công ngh? tiên ti?n c?a Mitsubishi nh? ??ng c? công ngh? MIVEC (Mitsubishi Innovative Valve timing Electronic Control), h?p s? CVT th? h? m?i INVECS-III  kh? n?ng t?ng t?c khá t?t và th?c s? êm ái, không b? hi?n t??ng gi?t c?c khi xe chuy?n s? nh? ??i v?i các h?p s? t? ??ng có c?p.

??c bi?t, Mirage còn ???c chú ý b?i m?c tiêu hao nhiên li?u t?t nh?t trong phân khúc, cùng nh?ng trang b? ti?n nghi tiên ti?n,…

Giá kho?ng 440 tri?u ??ng.

 

T?t Nh?t
Logo