Top 10 th??ng hi?u cafe nguyên ch?t t?i Vi?t Nam

Không ít ng??i trong chúng ta là tín ?? c?a cà phê. Cà phê không ch? là ?? u?ng thông th??ng mà còn ?em l?i ni?m c?m h?ng sáng t?o, giúp t?nh táo và làm vi?c hi?u qu? h?n. Hi?n nay trên th? gi?i có r?t nhi?u cà phê khác nhau t? bình dân ??n cao c?p, vì v?y tùy vào túi ti?n và s? thích b?n có th? ch?n cho mình m?t h??ng v? cà phê yêu thích riêng. Trên thì tr??ng hi?n nay c?ng có r?t nhi?u lo?i cà phê c?ng nh? các th??ng hi?u cà phê khác nhau, hãy ch?n cho mình m?t gu th??ng th?c cà phê riêng v?i th??ng hi?u ?áng tin c?y an toàn cho s?c kh?e.

V?y các th??ng hi?u cafe nguyên ch?t nào ph? bi?n ? Vi?t Nam?

Trung Nguyên cà phê

g720cappuccino20mocha-232843j11916

Công ngh? hi?n ??i: Trung Nguyên ???c các t?p ?oàn hàng ??u th? gi?i chuy?n giao công ngh? thân thi?n v?i môi tr??ng. H? th?ng nhà máy Trung Nguyên có công ngh? hi?n ??i b?c nh?t th? gi?i, tiêu chu?n HCCP ?? t?o ra nh?ng s?n ph?m cà phê tuy?t s?ch, tuy?t ngon ??t các tiêu chu?n kh?t khe c?a FDA ?? xu?t kh?u vào th? tr??ng M?, Nh?t, Châu Âu. ??t hàng t? nh?ng công ty hàng ??u th? gi?i t? Ý, ??c nh? FEA, NEUHAU, NEOTEC thi?t k? công ngh? riêng, Trung Nguyên ??m b?o gi? l?i h??ng v? tinh túy nh?t c?a cà phê trong t?ng s?n ph?m mà không m?t th??ng hi?u cà phê nào khác trên th? gi?i có ???c.

Bí quy?t không th? sao chép: Trung Nguyên s? d?ng bí quy?t Ph??ng ?ông là s? ph?i tr?n các nguyên li?u th?o d??c quý hi?m, nh?ng ngu?n n?ng l??ng ??c bi?t t? ?á quý và các ph? ch?t ??c bi?t trong quá trình rang xay ?? t?o ra lo?i cà phê h?o h?ng nh?t.

?am mê:T?t c? ??u là quá trình tìm tòi, sáng t?o t? m? trong t?ng công ?o?n c?a các chuyên gia cà phê – nh?ng con ng??i Trung Nguyên th?c s? yêu và ?am mê cà phê, mong mu?n s?ng ch?t cùng cà phê, luôn n? l?c ngày ?êm ?? có th? t?o ra nh?ng tách cà phê an toàn và tuy?t h?o, giúp gia t?ng kích thích c? ch? và ho?t ??ng não, giúp trí não ho?t ??ng m?nh m? và t?i ?u nh?t.

Link: http://www.trungnguyen.com.vn/

 

Phúc Long cà phê

PhucLong

Ra ??i t? n?m 1957 t?i B?o L?c, Lâm ??ng, n?i ???c xem là lãnh th? trà tr? danh c?a Vi?t Nam, Phúc Long v?i kinh nghi?m truy?n th?ng cha truy?n con n?i t? s?n xu?t ??n kinh doanh, ?ã nhanh chóng t?ng b??c phát tri?n. ??n gi?a th?p niên 70, nhà máy s?n xu?t ??u tiên ???c xây d?ng và ??a vào ho?t ??ng t?i TP.HCM. Các s?n ph?m c?a Phúc Long ?ã ???c phân ph?i r?ng kh?p h?u h?t các ch? và siêu th? l?n nh? trên toàn qu?c. Ngu?n nhân l?c c?ng ngày m?t t?ng v?i ??i ng? lên ??n hàng tr?m công nhân viên lành ngh? cùng chung m?t ni?m ?am mê v? trà & cà phê. Hi?n nay, Phúc Long ?ã ??u t? xây d?ng thêm nhi?u nhà máy v?i trang thi?t b? ??t tiêu chu?n nh?m ?áp ?ng nhu c?u s?n xu?t trong n??c c?ng nh? xu?t kh?u ra th? gi?i.

Link: http://www.phuclong.com.vn/

Purio Coffee

                papua_new_guinea_-_t_n_ghi-n_-_puriocoffee ca-phe-purio-coffee-harmony-blend-1m4G3-sphatharmonyblend_2jtth0kbmj5jo_simg_f50ee3_800-800-51-0_cropf_simg_5acd92_320x320_maxb

Purio Coffee, m?t th??ng hi?u cà phê ch?t l??ng cao, ph?n ??u ngang t?m v?i các s?n ph?m cà phê cao c?p hàng ??u trên th? gi?i. Purio coffee nâng cao giá tr? th?t s? c?a cà phê Vi?t Nam, làm th?a mãn ni?m ?am mê thu?n túy c?a ng??i th??ng th?c.
Purio liên t?c cung c?p cho xã h?i các dòng s?n ph?m cà phê h?t rang và cà phê b?t nguyên ch?t, cao c?p. Góp ph?n nâng cao giá tr?, ch?t l??ng và v? th? c?a cà phê Vi?t Nam trên tr??ng qu?c t?. ?em ??n cho m?i nhà, m?i ng??i s? d?ng cà phê có ???c s?n ph?m cà phê nguyên ch?t, h??ng v? cà phê thu?n túy, ch?t l??ng ??nh cao, b? ích, lành m?nh và có l?i cho s?c kh?e.

Link: https://www.puriocafe.com

PhinDeli Cà phê

1-ca-phe-phindeli-giot-dang-1024x768-1386264558769

Cà phê PhinDeli – Tuyên ngôn cafe Vi?t trên ??t M? ???c sáng l?p b?i Ph?m ?ình Nguyên, ng??i ?ã làm nên c?n ??a ch?n t?i M? khi giành ???c quy?n s? h?u th? tr?n Buford (nay là th? tr?n PhinDeli) ?? mang cà phê Vi?t ??n v?i ??t M?.
Cà phê PhinDeli mang ??n cho khách hàng nh?ng tách cà phê Vi?t ?úng ngh?a – v?a có h??ng v? ??c ?áo và v?a an toàn tuy?t ??i ???c ch? bi?n t? nh?ng h?t cà phê ch?n l?c ???c tr?ng t? nh?ng thánh ??a cà phê Vi?t Nam, không s? d?ng các lo?i hóa ch?t ??c h?i t?o màu ?en, ?? ??c, v? ??ng….S?n xu?t trên dây chuy?n hi?n ??i, ???c ch?ng nh?n qu?n lý ch?t l??ng v? sinh an toàn th?c ph?m HACCP, ?? tiêu chu?n xu?t kh?u sang M?.
H??ng v? Cà phê PhinDeli nguyên ch?t, siêu s?ch, th?m ngon, ??m ?à khi?n b?n ngây ng?t.

Link: http://www.phindeli.com/

NESCAFÉ

88dc2b56b9e14537de70683cb10488b8

NESCAFE là m?t trong nh?ng th??ng hi?u cà phê hàng ??u trên toàn th? gi?i v?i l?ch s? phát triên lâu ??i. NESCAFE luôn nh?n ???c s? tín nhi?m và tin yêu c?a ng??i tiêu dùng trên toàn th? gi?i b?i chúng tôi cùng chia s? m?t tình yêu và ni?m say mê cà phê ?? ?em ??n nh?ng ly cà phê th?m ngon cho b?n nh?ng giây phút th??ng th?c cà phê tuy?t v?i.
NESCAFÉ ???c chính th?c s?n xu?t t?i Vi?t Nam khi t?p ?oàn Nestlé chính th?c ??a nhà máy ??ng Nai vào ho?t ??ng vào n?m 1998. K? t? ?ó, nhãn hàng NESCAFÉ ngày càng tr? nên thân thi?t v?i nhi?u gia ?ình Vi?t Nam, và NESCAFÉ luôn n? l?c ?? mang ??n cho ng??i Vi?t Nam tách cà phê th?m ngon ?? th??ng th?c hàng ngày.

Link: https://www.nestle.com.vn/

Highlands Coffee

                 cfsd2 freeze2

??n v?i Highlands Coffee là ??n v?i th??ng hi?u phong cách, luôn ??t tr?n ni?m tin vào vi?c mang ??n cho khách hàng nh?ng tr?i nghi?m tinh t? nh?t v? cà phê. T?i ?ây, t?t c? m?i khâu ??u ???c Highlands Coffee th?c hi?n nghiêm ng?t và ?úng theo tiêu chu?n, ngay t? khâu ??u tiên là ch?n l?c h?t cafe ngon nh?t. K? ??n, quy trình rang s?y c?ng ???c ??i ng? chuyên viên ??y kinh nghi?m ki?m soát ch?t ch? v? th?i gian và nhi?t ?? rang ?? cho ra ??i nh?ng h?t cà phê rang tuy?t v?i, là c? s? mang ??n nh?ng s?n ph?m Highlands Coffee hoàn h?o ph?i tr?n gi?a h?t Arabica và Robusta. B?i v?y có th? nói trong m?i ly cà phê Highlands Coffee gói tr?n h??ng v? truy?n th?ng c?a cà phê Vi?t, cùng nh?ng giá tr? th??ng th?c v?n hoá cà phê kh?t khe nh?t ???c xây d?ng t? bao ??i.

Link: http://www.highlandscoffee.com.vn/

T?t Nh?t
Logo