Top 10 v? phát hi?n th?c ph?m b?n gây ch?n ??ng n?m 2015

B?m t?p ch?t vào tôm sú

Trong n?m 2015, c? quan ch?c n?ng ?ã phát hi?n nhi?u c? s? kinh doanh b?m th?ch ?ông s??ng sa agar vào tôm sú, hóa ch?t này ???c các c? s? mua v? hòa v?i n??c, sau ?ó dùng xilanh b?m vào l?ng con tôm nh?m bi?n tôm ?ông l?nh ch?t nh?t nh?t tr? nên t??i ngon, thân tôm c?ng, c?ng m?ng và t?ng thêm tr?ng l??ng.

Theo m?t cán b? Viê?n Công nghê? sinh ho?c – Công nghê? th??c phâ?m, Tr???ng ?H Ba?ch khoa Ha? Nô?i, b?t aga (m?t lo?i b?t dùng làm rau câu) n?u pha v?i n??c sau ?ó tiêm vào tôm s? làm cho tôm t?ng thêm t? 2 – 3 l?ng trên 1 kg tôm. Tùy l??ng t?p ch?t có trong h?n h?p b?m vào mà gây ra các b?nh truy?n nhi?m khác nhau. ?? gi? tôm t??i lâu và t?ng tr?ng l??ng, các ch? c? s? ngoài tiêm n??c, t?p ch?t, còn dùng các lo?i ch?t hóa h?c, ch?t b?o qu?n ?? b?o v?, c?t gi? tôm s? gây ?nh h??ng r?t l?n ??n s?c kh?e ng??i tiêu dùng.

Cách phân bi?t tôm b?m t?p ch?t:

 • Tôm b?m t?p ch?t th??ng xòe ?uôi, tôm s?ch th??ng cúp ?uôi xu?ng.
 • Mình tôm b?m t?p ch?t th??ng m?p, c?ng b?t th??ng, các ??t trên thân tôm g?n nh? b? giãn ra.
 • Tôm b? b?m th??ng có mang c?ng, th?ng ??, c?ng nh?ng mang tôm th??ng m?m, ph?ng.
 • Tôm b?m th??ng b? phù ??u, gai v?nh, d? tách r?i ph?n ??u và thân
 • Tôm b?m t?p ch?t khi n?u s? b? ch?y nhi?u n??c, th?t b?, có th? th?y l?p rau câu n?m d??i l?p th?t.

Gà vàng, ??p m?t nh? ch?t vàng ô

T? ch?c Ung th? th? gi?i (IARC) x?p hóa ch?t vàng ô vào nhóm th? 3 trong s? nh?ng ch?t gây ung th? hàng ??u nh?ng ? Vi?t Nam.

Vàng ô là hóa ch?t b? c?m s? d?ng trong ngành công nghi?p th?c ph?m, ???c nh?p kh?u t? n??c ngoài ?? nhu?m màu s?i v?i và làm ch?t quét t??ng trong ngành xây d?ng. Tuy nhiên, nó th??ng ???c s? d?ng ?? tr?n vào th?c ?n ch?n nuôi gà, v?t  pha v?i n??c ?? ngâm m?ng, c?i chua,…t?o màu vàng ??m ??p m?t cho th?c ph?m, ??ng th?i c?ng mang nguy c? ung th? ti?m ?n cho ng??i tiêu dùng.

Hóa ch?t này còn ???c quét tr?c ti?p lên gà ?? t?o s? h?p d?n, b?t m?t. Nó có kh? n?ng tan trong m? và phá h?y gan c?a con ng??i ??u tiên (ung th? gan), sau ?ó là t?i các b? ph?n liên quan khác nh? th?n, kèm theo các tri?u ch?ng c?p tính nh? nôn, tiêu cha?y, hôn mê và cu?i cùng là t? vong.

Cách phân bi?t gà ch?a ch?t vàng ô

 • Da gà ch?a hóa ch?t vàng ô th??ng có màu vàng b?t m?t, óng ??p ??u toàn thân, chân gà màu vàng ??m, trong khi da gà bình th??ng có màu vàng nh?t t? nhiê, m?ng, m?n.
 • M? gà ch?a hóa ch?t này th??ng có màu tr?ng, trong khi m? gà bình th??ng có màu vàng t??i
 • Gà bình th??ng ng?i không có mùi hôi ho?c mùi kháng sinh.

S? d?ng ch?t t?o n?c trong ch?n nuôi

Ch?t t?o n?c là lo?i ch?t c?m s? d?ng trong ch?n nuôi, n?u ?n ph?i th?t l?n còn t?n ch?t t?o n?c, c? th? s? nhi?m ??c, nh?c ??u, run tay chân, t?ng ho?c h? huy?t áp, bu?n nôn, gây r?i lo?n tiêu hóa, nh?p tim nhanh. Tr???ng h??p ng? ??c n?ng có th? nguy hi?m ??n tính m?ng.

Ch?t t?o n?c ???c pha v?i th?c ?n cho l?n trong kho?ng 1 – 2 tháng, th?m chí là 15 ngày. Sau khi s? d?ng kho?ng n?a tháng, ng??i ch?n nuôi ph?i cho l?n xu?t chu?ng vì n?u không chúng s? thoái hóa, có th? ch?t.

Ch?t t?o n?c Salbutamol và Clenbutarol ??u ???c h?p thu d? dàng qua ???ng tiêu hóa. Vì v?y, ch?t này còn t?n d? trong th?t bao nhiêu thì ng??i s? d?ng s? h?p th? b?y nhiêu. Salbutamol ???c s? d?ng ?i?u tr? b?nh hen suy?n v?i li?u l??ng r?t nh? và c?n s? ki?m soát ch?t ch? t? bác s?, trong ch?n nuôi, Salbutamol ???c dùng v?i li?u l??ng g?p 5-10 l?n, gây nguy hi?m cho s?c kh?e.

Cách nh?n bi?t th?t heo có ch?a ch?t t?o n?c:

 • Heo ?n hóa ch?t có l?p m? d??i da l?ng l?o và m?ng, ch?a ??n 1cm, trong khi heo th??ng l?p m? kho?ng t? 1,5 – 2cm
 • Kh?i th?t heo th??ng có màu h?ng t??i, r?n ch?c, ?àn h?i t?t, khi ch? bi?n không ra n??c, trong khi th?t heo th??ng màu ?? khác th??ng.
 • Trên b? m?t da heo có ch?t t?o n?c th??ng có nh?ng qu?ng ch?m ?? lan r?ng, h?i s?m ?en.

Bi?n th?t th?i thành ?? nh?u th?m ngon

thit_thoi_thanh_thit_tuoi

Ch? c?n ngâm th?t vào hóa ch?t, t? mi?ng th?t th?i r?a s? tr? nên “t??i ngon” m?n m?n. Hóa ch?t này ???c bài bán công khai v?i tên th??ng dung là b?t s?m p?t ? m?c giá 40.000 ??ng/kg, lo?i b?t này màu tr?ng m?n, không mùi, d? tan trong n??c, Có kh? n?ng bi?n th?t ôi thêu thành th?t t??i ngon và ko còn mùi hôi th?i.

Cách nh?n bi?t:

 • Th?t heo t??i m?i da s? có màu tr?ng h?i h?ng, m? tr?ng h?ng và có ?? ?àn h?i t? nhiên, có ?? rít… Trong khi ?ó, th?t h? th?i s? không còn ?àn h?i, tr?n, r? d?ch nh?t, th?t màu ?? s?m, c?t bên trong có màu tái.
 • Khi ch? bi?n, th?t s? có ?? dòn giai b?t th??ng

Cá nhi?m ??c

S?n xu?t d?u ?n t? m? heo th?i

D?a ngâm thu?c t?y

Bún ngâm hóa ch?t làm tr?ng

Ru?c b?n t?m hóa ch?t

Giò ch?a hàng the

Ép chín hoa qu? b?ng hóa ch?t

C?m nhu?m hóa ch?t

Xem thêm:

T?t Nh?t
Logo