Top 5+ máy pha cafe espresso t?i nhà bán ch?y nh?t: DeLonghi, Tiross hay Ariete?

B?n ?ang mu?n tìm mua m?t chi?c máy pha cà phê ?? có th? t? pha, và th??ng th?c m?t ly cà phê ngon t?i nhà b?t c? khi nào? T?t Nh?t Review s? ??a ra top nh?ng máy pha cà phê espresso gia ?ình bán ch?y, và ph? bi?n nh?t trong bài vi?t này, ?? b?n có th? tham kh?o, và ch?n mua cho mình chi?c máy pha cà phê ?ng ý.

Top 1: Máy Pha Cà Phê Espresso Tiross TS-621

Bên c?nh ch?c n?ng pha espresso, cà phê th??ng; máy ???c tích h?p vòi phun ?? t?o b?t s?a cho cappuccino chu?n. Ch? ?? ?ánh b?t giúp pha ch? cà phê Cappuccino theo phong cách Ý v?i h??ng b? vô cùng th?m ngon. B?n có th? ??ng cà phê tr?c ti?p vào c?c hay bình ch?a th?y tinh ?i kèm.

H? th?ng ch?ng nh? gi?t giúp gi? v? sinh máy m?i khi b?n l?y bình ??ng cafe ra ngoài trong khi pha. Màng l?c l??i inox d? v? sinh và không ph?i thay th? sau m?i l?n s? d?ng nh? màn l?c gi?y. Máy có thi?t k? hi?n ??i k?t h?p hài hòa 2 gam màu ?en và b?c, mang ??n s? sang tr?ng cho phòng b?p gia ?ình hay v?n phòng công ty.

 • Xu?t x? th??ng hi?u: Ba Lan
 • Xu?t x?: Trung Qu?c

? THAM KH?O GIÁ ?U ?ÃI TRÊN TIKI.

Top 2: Máy pha cà phê DeLonghi ECP31.21

Bên c?nh ch?c n?ng pha cà phê thông th??ng, máy DeLonghi ECP31.21 còn có h? th?ng vòi h?i ?? tr?n s?a, không khí và h?i ?? có th? pha ra m?t ly cappuccino hoàn h?o. Máy có thi?t k? hi?n ??i, n?i h?i b?ng thép không g?, cùng bình n??c dung tích 1,1 lít. Nhi?t ?? h?i và nhi?t ?? làm cà phê ho?t ??ng m?t cách ??c l?p, và chính xác. Máy còn ???c tích h?p khay làm nóng tách.

 • Công su?t: 800W
 • Dung tích: 1.1L
 • Xu?t x? th??ng hi?u: Ý
 • Xu?t x?: Trung Qu?c

? THAM KH?O GIÁ ?U ?ÃI TRÊN TIKI.

Top 3: Máy Pha Cà Phê Delonghi EC685.M

Máy Pha Cà Phê Delonghi EC685.M có áp su?t chi?t xu?t cà phê khá l?n có th? pha ???c cà phê, Cappuccino. V?i 2 vòi rót cà phê, b?n có th? m?t lúc pha ???c 2 tách, ?áp ?ng ???c nhu c?u s? d?ng cao c?a ng??i dùng, 3 nút b?m thi?t k? phía tr??c r?t d? dùng. Ngoài ra, máy pha cà phê Delonghi EC685.M còn có kh? n?ng gia nhi?t nhanh chóng và có ch?c n?ng ? giúp b?n chu?n b? nh?ng tách cà phê v?a nhanh v?a có h??ng v? ??m ?à h?n.

 • Công su?t: 1,300W
 • Dung tích: 1,100ml
 • Xu?t x? th??ng hi?u: Ý
 • N?i s?n xu?t: Trung Qu?c

? THAM KH?O GIÁ ?U ?ÃI TRÊN TIKI.

Top 4: Máy Pha Cà Phê Espresso Distinta Delonghi ECI 341.CP (1100W) – ??NG

Kích th??c ??n gi?n, g?n nh? v?i gam màu nâu sang tr?ng. H? th?ng t? ??ng m?i và t? ??ng t?t máy, d? dàng s? d?ng

Ch?t li?u kim lo?i m? tinh x?o v?i chi ti?t ???c m? crôm, ch?c ch?n và b?n b?. H? th?ng pha Cappuccino có th? ?i?u ch?nh ???c v?i vòi ?ánh s?a chuyên nghi?p

 • Công su?t: 1,110W
 • Dung tích bình: 1L

? THAM KH?O GIÁ ?U ?ÃI TRÊN TIKI.

Top 5: Combo máy xay cà phê Delonghi KG79 + máy pha cà phê Delonghi ECP31.21

B? s?n ph?m này bao g?m Máy DeLonghi KG79, và Máy DeLonghi ECP31.21. Máy DeLonghi ECP31.21 ngoài ch?c n?ng pha cà phê thông th??ng, còn có h? th?ng vòi h?i ?? tr?n s?a, không khí và h?i ?? có th? pha ra m?t ly cappuccino hoàn h?o. N??c sôi c?ng có th? d? dàng l?y, nh? vào vòi h?i. Ngoài ra, Máy DeLonghi KG79 s? ch? m?t vài phút ?? có th? nghi?n h?t cà phê thành b?t m?n m?t cách nhanh chóng. H? th?ng an toàn kép c?a máy s? b?o ??m ???c s? an toàn cho ng??i s? d?ng máy.

 • Xu?t x? th??ng hi?u: Ý
 • Xu?t x?: Trung Qu?c

? THAM KH?O GIÁ ?U ?ÃI TRÊN TIKI.

Top 6: Máy Pha Cà Phê DeLonghi EC820 – ?en

Máy Pha Cà Phê DeLonghi EC820 – ?en có ki?u dáng hi?n ??i, phù h?p v?i nhi?u không gian khác nhau giúp b?n thu?n ti?n h?n khi s? d?ng. Tích h?p ???c nhi?u tính n?ng thông minh, s?n ph?m s? là s? l?a ch?n thông minh cho b?n. S?n ph?m không ch? ?? pha ch? nh?ng ly cà phê ?en sánh th?m ngon mà b?n c?ng có th? s? d?ng ?? ch? Latte, Capuchino hay Espersso th?m ngon, béo ng?y ?ap ?ng cho s? thích ?n u?ng c?a b?n và ng??i thân.

 • Công su?t: 1,450W
 • Xu?t x? th??ng hi?u: Ý
 • N?i s?n xu?t: Trung Qu?c

? THAM KH?O GIÁ ?U ?ÃI TRÊN TIKI.

Top 7: Máy pha cà phê DeLonghi ECI341.BK 1100W – ?EN

Máy ???c thi?t k? ti?n l?i, v?i nhi?u ?u ?i?m v??t tr?i, và làm b?ng ch?t li?u cao c?p. Máy c?ng có h? th?ng t? ??ng m?i và t?t máy, r?t ti?n l?i ?? s? d?ng, và ti?t ki?m n?ng l??ng. Bình ?un c?a máy làm b?ng thép không g?, và có th? tháo r?i. Khay n??c th?i c?a máy c?ng có th? tháo r?i ?? v? sinh d? dàng sau khi ?ã s? d?ng xong. Ngoài ra, h? th?ng “Cappuccino System”: tr?n h?i n??c, s?a và không khí, s? t?o ra ly cappuccino có l?p b?t m?n và dày, th?m ngon.

 • Công su?t: 1100W
 • Xu?t x? th??ng hi?u: Ý
 • Xu?t x?: Trung Qu?c

? THAM KH?O GIÁ ?U ?ÃI TRÊN TIKI.

Vi?t b?i T?t Nh?t Review.

T?t Nh?t
Logo