N?i áp su?t ?i?n, n?i h?m ?i?n lo?i nào t?t? Supor, Kangaroo, Sunhouse, Bluestone?

V?i nh?ng chi?c n?i áp su?t thì vi?c n?u ?n c?a gia ?ình b?n s? tr? nên ??n gi?n h?n r?t nhi?u. Nh?t là ??i v?i nh?ng món ?n c?u k?, vì v?y mà lo?i n?i này c?ng r?t là ph? bi?n. V?y thì nh?ng lo?i n?i áp su?t ?i?n nào hi?n ?ang bán ch?y và ph? bi?n nh?t? B?n s? tìm ???c câu tr? l?i qua bài vi?t này c?a T?t Nh?t Review.

Top 1: N?i Áp Su?t ?i?n ?a N?ng Sunhouse DNDSHD1552 – 5L

N?i có công su?t 900W, v?i dung tích ch?a lên ??n 5 lít, giúp n?u th?c ?n v?i kh?i l??ng l?n, và chín nhanh nh?ng v?n gi? ???c h??ng v? cùng ch?t dinh d??ng c?a th?c ph?m. Ch?t li?u lòng n?i là h?p kim ph? 3 l?p Whitford b?n b? và cao c?p, h?n ch? bám dính và ch?ng tr?y x??c, giúp cho vi?c s? d?ng và chùi r?a ???c thu?n ti?n h?n. Bên c?nh ?ó, n?i còn có nhi?u ch?c n?ng n?u thông minh, gi? ?m th?c ?n lên ??n 24 gi?. ???c thi?t k? v?i núm xoay ?i?u khi?n ???c ghi chú b?ng ti?ng Vi?t, giúp thao tác d? dàng h?n khi s? d?ng.

 • S?n xu?t t?i: Trung Qu?c
 • Công su?t: 900W
 • M?t s? nh?n xét tiêu bi?u:

 • ?ánh giá chung: 5/5 (39 nh?n xét t? Tiki).

? THAM KH?O GIÁ ?U ?ÃI TRÊN TIKI.

Top 2: N?i Áp Su?t ?i?n Philips HD2103 (5L)

N?i có thi?t k? hi?n ??i v?i v? ngoài b?ng thép không g?, cùng lòng n?i b?ng h?p kim nhôm cao c?p ch?u mài mòn t?t. N?i còn ???c ph? 5 l?p ch?ng dính Whitford b?n b?, giúp cho vi?c d?n nhi?t t?t h?n, h?n ch? bám dính th?c ?n và ch?ng x??c, và giúp v? sinh n?i d? dàng. N?i có công su?t 900W giúp rút ng?n th?i gian n?u ?n và gi?m hao t?n ?i?n n?ng. Ngoài ra, n?i còn ???c cài ??t s?n 14 ch? ?? n?u ?n thông d?ng, cùng ch?c n?ng h?n gi? ti?n l?i, và có th? gi? ?m th?c ?n ??n 6 ti?ng. Bên c?nh ?ó, n?i còn ???c thi?t k? an toàn v?i van x? áp su?t t? ??ng, ?? mang ??n s? an toàn cho ng??i s? d?ng.

 • S?n xu?t t?i: Trung Qu?c
 • Công su?t: 900W
 • M?t s? nh?n xét tiêu bi?u:

 • ?ánh giá chung: 5/5 (27 nh?n xét t? Tiki).

? THAM KH?O GIÁ ?U ?ÃI TRÊN TIKI.

Top 3: N?i Áp Su?t Bluestone PCB-5763 (5L)

N?i ???c tích h?p s?n 13 ch? ?? n?u giúp ng??i dùng có th? tùy ý ch?n các ch?c n?ng n?u tùy thu?c vào lo?i th?c ph?m. Sau khi th?c ?n chín r?i thì n?i c?ng s? t? ??ng chuy?n sang ch? ?? “gi? nóng”. Bên c?nh ?ó, n?i c?ng ???c thi?t k? v?i ch?c n?ng h?n gi?. V?i thi?t k? 2 lòng n?i niêu ??c ?áo, n?i s? t?o dòng sôi tu?n hoàn giúp cho món ?n ???c n?u chín ??u và th?m ngon. Ngoài ra, n?i c?ng ???c thi?t k? ?óng và m? n?p an toàn, giúp ki?m soát nhi?t ??, h?n ch? áp su?t, và x? áp su?t.

 • Xu?t x? th??ng hi?u: M?
 • S?n xu?t t?i: Trung Qu?c
 • Công su?t: 1100W
 • M?t s? nh?n xét tiêu bi?u:

 • ?ánh giá chung: 5/5 (9 nh?n xét t? Tiki).

? THAM KH?O GIÁ ?U ?ÃI TRÊN TIKI.

Top 4: N?i Áp Su?t ?i?n Kangaroo KG135 (5L)

N?i có thi?t k? ch?c ch?n và nh? g?n, cùng công su?t m?nh m? và dung tích l?n. Lòng n?i ???c ph? l?p ch?ng dính và làm b?ng h?p kim nhôm cao c?p, v?i thi?t k? t? ong. ?i?u này giúp cho nhi?t t?a ra ??u, n?u nhanh, th?c ?n không bám n?i và cháy khét, s? d?ng b?n h?n. Ngoài ra, n?i còn có nhi?u tính n?ng thông minh và ?a ch?c n?ng v?i 9 ch?c n?ng n?u t? ??ng. N?i còn ???c trang b? r? le ch?ng cháy, van x? thi?t k? an toàn, ??m b?o s? an toàn khi s? d?ng.

 • Xu?t x? th??ng hi?u: Vi?t Nam
 • S?n xu?t t?i: Trung Qu?c
 • Công su?t: 900W
 • M?t s? nh?n xét tiêu bi?u:

 • ?ánh giá chung: 4/5 (15 nh?n xét t? Tiki).

? THAM KH?O GIÁ ?U ?ÃI TRÊN TIKI.

Top 5: N?i Áp Su?t ?i?n T? Philips HD2137 (6L)

N?i có thi?t k? n?i b?t, sang tr?ng, và có dung tích 6 lít phù h?p v?i nh?ng gia ?ình ?ông ng??i. Lòng n?i làm b?ng h?p kim nhôm 5 l?p cao c?p, dày b?n, và ???c ph? l?p ch?ng dính b? m?t. N?i có ch?c n?ng n?u ?a d?ng, có ch? ?? h?n gi? ti?n l?i, và có th? gi? ?m th?c ?n ??n 12 ti?ng. Mâm nhi?t r?ng cùng công su?t l?n lên ??n 1000W, giúp cho vi?c n?u ?n nhanh h?n, và s? d?ng an toàn v?i van x? áp su?t cao, cùng van khóa ng?n không cho m? n?p khi v?n còn áp su?t bên trong n?i.

 • Xu?t x? th??ng hi?u: Trung Qu?c
 • S?n xu?t t?i: Trung Qu?c
 • Công su?t: 1000W
 • M?t s? nh?n xét tiêu bi?u:

 • ?ánh giá chung: 5/5 (19 nh?n xét t? Tiki).

? THAM KH?O GIÁ ?U ?ÃI TRÊN TIKI

Vi?t b?i T?t Nh?t Review

T?t Nh?t
Logo